top of page

玛格丽塔/Margarita

1.10 米场地障碍赛马。骑手:吉姆斯·爱尔德 (James Elder)

年龄: 8 岁
高度:1.7 米
颜色:深棕色
性别:母马
血统:阿根廷汉诺威
              (出生和繁殖在阿根廷)
训练:1.10 米障碍赛
潜力: 大奖赛
bottom of page